มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ

พรรณางาานงานฝ่ายวิชาการ

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายการอำนวยการ

คำสั่งพรรณางานฝ่ายอำนวยการประจำปี2563

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักเรียน

คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 63 + พรร

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

คำสั่งพรรณางานฝ่ายบริหารทั่วไปประจำปี2563