ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิตินักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา-2562

สถิตินักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา-2562

 

สถิติศิษย์เก่าขอใบ ปพ.-ปี-62-63

สถิติศิษย์เก่าขอใบ-ปพ.-ปี-62-63

 

สถิติเข้าใช้บริการห้องสมุดเดือน ก.ค – ส.ค

สถิติเข้าใช้บริการห้องสมุดเดือน-ก.ค.และ-ส.ค.

 

สถิติการขอใช้ห้องสมุดของครู

สถิติการขอใช้ห้องสมุดของครู

 

สถิติการใช้ห้องพยาบาล-ประจำปีการศึกษา-2563

สถิติการใช้ห้องพยาบาล-ประจำปีการศึกษา-2563

 

สถิติการขอใช้หอประชุมประจำปีการศึกษา-62-63

สถิติการขอใช้หอประชุมประจำปีการศึกษา-62-63

 

ตารางการใช้ห้องสมุดครู

ตารางการใช้ห้องสมุดครู

 

ตารางสรุปผล-การขอใช้บริการข้อมูลความรู้จากเครื่องคอมพิวเตอร์

ตารางสรุปผล-การขอใช้บริการข้อมูลความรู้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (1)