กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษา

พรบ.การศึกษา

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

 

พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

4. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ

 

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ

 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ1

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ

 

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร2547

 

พระราชบัญญัติการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ